Tukinetti

Luomuneuvonta

Kainuun ELY-keskus

Jukka Kivioja, 0295 023 553, jukka.kivioja@ely-keskus.fi

ProAgria Kainuu

Eila Niskanen,
0400 282 088
eila.niskanen@proagria.fi

Marjo Piirainen
043 825 4202
marjo.piirainen@proagria.fi